Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 104/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rybniku z 2021-04-28

Sygn. akt IV U 104/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Rybniku Wydział IV

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Mariola Łącka

Protokolant:

Starszy sekretarz sądowy Wioleta Potrząsaj

przy udziale ./.

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Rybniku

sprawy z odwołania R. P. (P.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K.

o wymiar zaległych składek

na skutek odwołania R. P. (P.)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K.

z dnia 11 kwietnia 2019 r. Znak (...)/RKS

1.  zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że stwierdza, iż R. P. nie jest dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za okresy od lutego 2014r. do grudnia 2018r.,

2.  zasądza od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego kwotę 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych 00/100) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia

Sygn. akt IV U 104/20

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 11.04.2019r Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. stwierdził, że R. P. jest dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy za okres od 02.2014r do 12.2018r wraz z odsetkami w łącznej kwocie 76.429,18 zł.

Ubezpieczony odwołał się od tej decyzji i wniósł o jej zmianę i zasądzenie kosztów postępowania.

Zarzucił, że decyzja jest błędna bo prowadzenie działalności gospodarczej zakończył na przełomie 2009/2020 ale z powodu natłoku spraw, a w szczególności leczenia psychiatrycznego, nie złożył wówczas wniosku o zamknięcie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Od marca 2014r mieszka w Holandii i tam pracuje.

Zatem w spornym okresie nie prowadził działalności gospodarczej i nie miał obowiązku opłacania składek.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Podniósł, że ubezpieczony nie przedstawił wiarygodnych dowodów, iż w okresie spornym nie prowadził działalności gospodarczej i od marca 2014r przebywa na terytorium Królestwa Niderlandów i tam opłaca składki.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

R. P. prowadził działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych w K. od 12.09.2008r do 31.12.2009r. Wykreślenie działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nastąpiło z dniem 3.06.2019r (wypis z (...) k. 58 akt sprawy).

R. P. w latach 2014-2018 osiągnął jedynie przychód w 2014r w wysokości 100 zł (informacja Urzędu Skarbowego w K.S. k. 94-95 akt spr.).

Ubezpieczony pod koniec 2009r zjawił się u swoich rodziców w W..

Stwierdził, że wskutek kryzysu firma, którą prowadził w K. upadła. Oświadczył, że nie ma gdzie mieszkać. Znajdował się w głębokiej depresji i nie chciał się leczyć. Nie zarejestrował się jako bezrobotny. Był na utrzymaniu rodziców, którzy zapłacili mu za prywatne leczenie psychiatryczne.

Początkowo R. P. nie chciał się leczyć ale w końcu podjął leczenie, które po kilku latach przyniosło pozytywne efekty.

Ubezpieczony zaczął poszukiwać pracy za granicą (zeznania ojca ubezp. D. P. k. 77 akt sprawy).

P. K. poznał ubezpieczonego w styczniu 2011r w W.. R. P. przebywał wówczas w W. i nie prowadził działalności gospodarczej ani w W. ani w K..

Od początku marca P. K. i R. P. mieszkają w Holandii K. i tam pracują. Przebywając w Holandii, ubezpieczony nie prowadził w Polsce żadnej działalności gospodarczej (zeznania św. P. K. k. 102, 104 akt sprawy).

R. P. prowadził działalność gospodarczą o nazwie (...) do końca 2009r. Zaprzestał jej prowadzenia pod koniec 2009r z powodu kłopotów finansowych i problemów ze zdrowiem psychicznym.

Nie zgłosił wówczas zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczynił to dopiero po konsultacji z prawnikiem w czerwcu 2019r.

Na przełomie 2013 i 2014 roku ubezpieczony w trakcie organizowania pracy i przeprowadzki do Holandii mieszkał u swojej ciotki w U. w Niemczech. Jest to miejscowość przy granicy z Holandią.

W marcu 2014r zamieszkał na stałe w Holandii wspólnie z P. K.. Od marca 2014r jest zatrudniony w Holandii na umowę o pracę.

Przychody wykazane przez niego w 2014r w wysokości 100 zł, to były przychody z umowy zlecenia zawartej z firmą jego ojca A. D. P.. Podjął to zatrudnienie u ojca bo planował podróż za granicę, chciał podlegać dla bezpieczeństwa ubezpieczeniu w Polsce zanim uzyska ubezpieczenie w Holandii w związku z podjęciem pracy (zeznania ubezp. k.108-110 akt spr., umowa o pracę z dnia 1.04.2014r k.21-29 akt sprawy).

Sąd uznał zeznania świadków i ubezpieczonego za wiarygodne. Są one konsekwentne i nawzajem się potwierdzają. Znajdują one również odzwierciedlenie w informacji Urzędu Skarbowe w K..

W oparciu o powyższe, Sąd zważył, co następuje:

Zebrane w sprawie dowody pozwalają stwierdzić, że R. P. w okresach wskazanych w zaskarżonej decyzji nie prowadził faktycznie działalności gospodarczej.

Zatem nie zostały spełnione przesłanki z art. 6 ust. 1 pkt 5ustawy z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 poz. 266) do objęcia ubezpieczonego obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w spornym okresie.

Nie miał więc on obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w myśl art. 17 ust. 1 i art. 46 ww ustawy.

Skoro ubezpieczony nie podlegał obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z powodu nie prowadzonej działalności gospodarczej i nie osiągał z tego tytułu przychodów, brak jest podstawy prawnej do obciążania go składkami na ubezpieczenie zdrowotne czy też Fundusz Pracy.

Dlatego też Sąd na mocy art. 477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję orzekając jak w pkt 1 wyroku.

Na mocy art. 98 kpc Sąd orzekł o kosztach postępowania.

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Ucher-Tchórzewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Mariola Łącka
Data wytworzenia informacji: