Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 362/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rybniku z 2020-12-07

Sygn. akt IV U 362/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2020r.

Sąd Okręgowy___________________ w Rybniku Wydział IV

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Barbara Kużdrzał-Kiermaszek

Protokolant:

Starszy sekretarz sądowy Monika Holona

przy udziale

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2020r. w Rybniku

sprawy z odwołania B. L. (L.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

na skutek odwołania B. L.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 2 grudnia 2019r. Znak (...) (...)

- zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że zobowiązuje organ rentowy do umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 05/2002 do 02/2009 w łącznej kwocie 80.302,21zł (osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwa zł 21/100), ubezpieczenie zdrowotne za okres od 05/2002 do 02/2009 w łącznej kwocie 26.508,15zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiem zł 15/100), Fundusz Pracy za okres od 05/2002 do 02/2009 w łącznej kwocie 6.134,91zł (sześć tysięcy sto trzydzieści cztery zł 91/100).

Sędzia

Sygn.akt IV U 362/20

UZASADNIENIE

Decyzją z 2.12.2019r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił B. L. (L.) umorzenia należności z tytułu składek:

a. na ubezpieczenia społeczne za okres 05/2002-02/2009 w łącznej kwocie 80 302,21 zł, w tym z tytułu:

-składek- 39 422,21 zł,

-odsetek – 40 704,00 zł

- kosztów upomnienia -176,00 zł

b. ubezpieczenie zdrowotne – od 05/2002 do 02/2009 w łącznej kwocie 26 508,15 zł, w tym z tytułu:

- składek – 13 217,15 zł

-odsetek – 13 115,00 zł

-kosztów upomnienia -176,00 zł

c. na Fundusz Pracy za okres 5/2002-2/2009 w łącznej kwocie 6 134,91 zł, w tym z tytułu:

-składek- 2 954,91 zł,

-odsetek – 3 004,00 zł,

-kosztów upomnienia -176,00 zł.

Od decyzji jw. ubezpieczony wniósł odwołanie domagając się zmiany tej decyzji w całości i umorzenie należności składkowych. Podnosił, że po zawarciu układu ratalnego koszty egzekucyjne zostały opłacone w wysokości określonej przez ZUS. Z korespondencji otrzymywanej z organu rentowego nie wynikało, aby były wymagane jakieś dodatkowe zobowiązania do pokrycia. Z aneksów do układu ratalnego wynika terminowa spłata posiadanych należności składkowych. Natomiast z korespondencji pomiędzy ZUS a US przeprowadzonej pomiędzy lutym i marcem 2019r. wynika, że ubezpieczony był jeszcze zobowiązany do zapłaty kosztów względem Urzędu Skarbowego.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując jednocześnie stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji, gdyż odwołujący nie opłacił należności niepodlegających abolicji do 18.11.2015r., a został poinformowany o konieczności spłaty należności niepodlegających umorzeniu.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Odwołujący 25.4.2014r. złożył w organie rentowym wniosek o umorzenie nieopłaconych należności składkowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 09.11.2012r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (tzw. ustawa abolicyjna).

Decyzją z 10.10..2014r. organ rentowy, w pkt I decyzji, określił, iż według stanu na dzień 25.4.2014r. umorzeniu będą podlegały należności z tytułu składek na:
a. na ubezpieczenia społeczne za okres 05/2002-02/2009 w łącznej kwocie 80 302,21 zł, w tym z tytułu:

-składek- 39 422,21 zł,

-odsetek – 40 704,00 zł

- kosztów upomnienia -176,00 zł

b. ubezpieczenie zdrowotne – od 05/2002 do 02/2009 w łącznej kwocie 26 508,15 zł, w tym z tytułu:

- składek – 13 217,15 zł

-odsetek – 13 115,00 zł

-kosztów upomnienia -176,00 zł

c. na Fundusz Pracy za okres 5/2002-2/2009 w łącznej kwocie 6 134,91 zł, w tym z tytułu:

-składek- 2 954,91 zł,

-odsetek – 3 004,00 zł,

-kosztów upomnienia -176,00 zł.

W pkt II decyzji organ rentowy wskazał, iż warunkiem umorzenia w/w należności jest spłata należności niepodlegających umorzeniu oraz, iż należności z tytułu składek za okres od 1 stycznia 1999r. nieobjęte postępowaniem o umorzenie należy uregulować w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się tej decyzji wraz z odsetkami naliczonymi do dnia wpłaty włącznie.

Decyzja jw. została doręczona ubezpieczonemu 17.10.2014r. i stała się prawomocna z dniem 18.11.2014r.

Termin spłaty zaległych składek niepodlegających umorzeniu upływał z dniem 18.11.2015r.

Pismem z 9.10.2019r. ZUS O/R. w związku z wnioskiem w sprawie umorzenia zadłużenia powiadomił odwołującego o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, prawa przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich odpisów.

Ubezpieczony w określonym terminie do 18.11.2015r. nie spłacił należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, co wynika z pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z 4.3.2019r. Stało się to podstawą wydania zaskarżonej decyzji.

24.10.2014r. ubezpieczony zawarł z ZUS O/R. umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek (ostatnia rata przypadała na 10.10.2019r.). Został wówczas zobowiązany do zapłaty kosztów egzekucyjnych (załącznik nr. 3). Koszty te zostały opłacone, z tym, że były to koszty egzekucyjne wyłącznie na rzecz organu rentowego.

We wrześniu 2019 r. ubezpieczony dowiedział się dodatkowo o kosztach egzekucyjnych na rzecz Urzędu Skarbowego, które ostatecznie zostały opłacone 2.12.2019r. Wcześniej nie miał wiedzy o takich kosztach.

Do układu ratalnego z 2014r. zostały zawarte później 3 aneksy. Układ ratalny trwa nadal. Spłata głównej należności z tytułu składek powinna nastąpić w grudniu 2021r. (ostatnia rata).

(dowód: akta ZUS, załączniki do odwołania i pism procesowych, k. 8-32, 45-75, 86-107 a.s., zeznania ubezpieczonego, protokół elektroniczny, k. 120)

Zgromadzony materiał dowodowy Sąd uznał za przekonywujący, spójny i logiczny, przez co mogący stanowić podstawę rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje.

odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art.1 ust.1 ustawy z dnia 09.11.2012r. o umorzeniu należności powstałych
z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U.
z 2012r., poz.1551) osobie, która w okresie od dnia 01.01.1999r. do dnia 28.02.2009r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, to jest na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej bądź działalności w zakresie wolnego zawodu albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej albo partnerskiej, umarza się nieopłacone składki na te ubezpieczenia za powyższy okres.

Stosownie do art.1 ust.6 ww. ustawy umorzenie należności o jakich mowa powyżej skutkuje umorzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za ten sam okres.

Zgodnie natomiast z treścią ust.10 warunkiem umorzenia należności, o których mowa w ust. 1 i 6, jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji, o której mowa w ust. 13 pkt 1, niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r., do opłacenia których zobowiązana jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub płatnik składek, o którym mowa w ust. 2, oraz należnych od tych składek odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Ust. 11: „Niepodlegające umorzeniu należności, o których mowa w ust. 10, podlegają spłacie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 8”.

Ust. 12. W przypadku, gdy w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 8, niepodlegające umorzeniu należności, z wyłączeniem składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, zostaną rozłożone na raty albo zostanie odroczony termin ich płatności, warunek, o którym mowa w ust. 10, uważa się za spełniony po ich opłaceniu.

Zdaniem Sądu ubezpieczony spełnia warunki do umorzenia należności wskazanych
w decyzji z dnia 10.10.2014r., gdyż zawarł z ZUS O/R. umowę o układ ratalny na mocy której dokonuje systematycznych spłat zaległości składkowych, a tym samym, zgodnie z art. 1 ust. 12 wskazanej ustawy, spełnił warunek do pozytywnego rozpatrzenia wniosku
o umorzenie, tj. warunek nieposiadania nie podlegających umorzeniu składek wynikający
z art. 1 ust. 10 ustawy.

Ubezpieczony w chwili obecnej nie posiada również do zapłacenia kosztów egzekucyjnych, gdyż koszty egzekucyjne na rzecz Urzędu Skarbowego zostały ostatecznie opłacone 2.12.2019r. Koszty egzekucyjne względem ZUS zostały opłacone wcześniej.

Sąd uwzględniając w sprawie dokumentację akt organu rentowego, dokumentację przedłożoną przez ubezpieczonego dał wiarę jego zeznaniom o braku wiedzy odnośnie posiadania przez niego zaległości względem Urzędu Skarbowego w postaci kosztów egzekucyjnych, gdyż zeznania te były rzeczowe, logiczne, zgodne ze złożoną dokumentacją. Ubezpieczony chciał skorzystać z możliwości ustawy abolicyjnej, dostosował się do warunków wyznaczonych przez układ ratalny, opłacił wskazane przez ZUS należności z tytułu kosztów egzekucyjnych i dokonuje systematycznych wpłat z tytułu należności składkowych.

W takiej sytuacji Sąd uznał, iż organ rentowy zaskarżoną decyzją niesłusznie odmówił ubezpieczonemu umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Zajmując takie stanowisko Sąd z mocy art. 477 14§ 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w wyroku.

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Wasilewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Barbara Kużdrzał-Kiermaszek
Data wytworzenia informacji: